Algemene voorwaarden

Bepaling over de wijziging van de algemene voorwaarden

Nordea Investment Funds S.A. (NIFSA) behoudt zich het recht voor om te allen tijde de algemene voorwaarden op deze website met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal u verzocht worden deze voorwaarden opnieuw te lezen en goed te keuren.

Beperkingen van de website:

De informatie op deze website mag niet worden ingezien door enige persoon of entiteit, in welk rechtsgebied of land ook, als het op grond van de nationaliteit of woonplaats van deze persoon, of om een andere reden, verboden is deze website bekend of beschikbaar te maken. Personen die deze website bezoeken dienen zich te informeren over alle desbetreffende beperkingen en zich daaraan te houden. NIFSA wijst alle aansprakelijkheid voor elk denkbaar verlies ten gevolge van, of anderszins verband houdend met, het gebruik van deze website of de inhoudelijke bestanddelen ervan, van de hand. NIFSA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van transacties en/of diensten die strijdig zijn met de desbetreffende voorschriften in het rechtsgebied van de koper. Deze website is met name uitsluitend voorbehouden aan non-US Persons*. De informatie op deze website is niet bestemd voor distributie aan US Persons en vormt geen aanbod tot verkoop aan of een uitnodiging om over te gaan tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten door of ten gunste van “US Persons.”

* US Persons worden in het algemeen omschreven als natuurlijke personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten of entiteiten waarop het Amerikaanse recht van toepassing is. Ook burgers van de VS in het buitenland gelden volgens sommige regels als “US Persons”.

Website gepubliceerd door:

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, BP 782, L-2017 Luxemburg, dat in Luxemburg is goedgekeurd door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier. NIFSA is ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés ofwel RCS) onder nummer B 31619.

MiFID:

We wijzen erop dat beleggingsondernemingen in de vorm van een ICBE die geen nevendiensten in de zin van artikel 5, lid 3, van de ICBE-richtlijn verlenen, in beginsel niet onder de MiFID-regels (Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en de uitvoeringsbepalingen van deze richtlijn) vallen. Daarom waarborgt NIFSA niet dat de inhoud van deze website voldoet aan de marketingvoorschriften in de MiFID-richtlijn, tenzij de plaatselijke wet- en regelgeving daartoe verplicht.

Omschrijving van de website:

Deze website geldt als marketing-communicatie en bevat algemene informatie over NIFSA, de door NIFSA beheerde fondsen die voor uw beleggerstype beschikbaar zijn in uw land/rechtsgebied en Nordea Asset Management. Deze website vormt geen beleggingsadvies noch i) een aanbeveling om te beleggen in een financieel product, beleggingsstructuur of -instrument, ii) een belastingadvies of advies om een transactie aan te gaan of af te wikkelen of deel te nemen aan een bepaalde tradingstrategie. Deze website houdt geen aanbod in om (een) effect(en) te kopen. Bijgevolg wordt de hierin opgenomen informatie volledig vervangen door de contractuele regeling in definitieve vorm die wordt getroffen voor eventuele beleggingen in een door NIFSA beheerd fonds. Alle beleggingsbeslissingen dienen derhalve uitsluitend gebaseerd te zijn op de uiteindelijke juridische documenten, zonder beperking en, in voorkomend geval, op de contractuele regeling, elk desbetreffend prospectus en het laatste Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Information Document, KID) met betrekking tot de belegging.

Informatie over de fondsen en beschikbaarheid van de voorgeschreven documenten:

De op deze website vermelde subfondsen maken deel uit van het volgende beleggingsfonds:

ICBE-SICAV:
Nordea 1, SICAV, een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (“Société d’Investissement à Capital Variable”, SICAV), opgericht overeenkomstig Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (Wet van 17 december 2010);

De juridische documenten, met inbegrip van het huidige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KID) zijn bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, BP 782, L-2017 Luxemburg, bij de lokale vertegenwoordigers of informatiekantoren en bij de verdelers op aanvraag kosteloos verkrijgbaar in het Engels en de lokale taal van de markt waar de bovengenoemde fondsen zijn goedgekeurd voor verkoop. Nadere informatie is bij uw financieel adviseur te verkrijgen. Hij/zij kan u onafhankelijk advies verlenen over Nordea Investment Funds S.A. en de fondsen die het beheert.

Plaatsgebonden bepalingen:

Deze website is uitsluitend voor professionele beleggers in Nederland die – conform de MiFID-definitie – voor eigen rekening beleggen. Nordea 1, SICAV is een Luxemburgse instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) die in Nederland is geregistreerd in het register dat wordt bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) en die daarom haar aandelen in Nederland mag aanbieden. Het AFM-register is te raadplegen via https://www.afm.nl/en/sector/registers.

Algemene verklaring over risico’s, rendement en vergelijkingen:

De waarde van aandelen/deelnemingsrechten van de hier vermelde fondsen en de opbrengst ervan kunnen in de loop van de tijd variëren en misschien zult u het belegde bedrag niet terugkrijgen.

Beleggingen in derivaten en wisseltransacties kunnen aanzienlijke fluctuaties ondergaan die de waarde van een belegging kunnen aantasten. Met beleggingen in opkomende landen en alternatieve producten is een hoger risiconiveau gemoeid. Nadere bijzonderheden over de beleggingsrisico’s van de Nordea-fondsen vindt u in het desbetreffende prospectus of in voorkomend geval in het Document met Essentiële Beleggersinformatie (KID), die op de bovengenoemde wijze verkrijgbaar zijn. Ramingen van toekomstig rendement of gegevens over in het verleden behaalde resultaten die op deze website worden weergegeven, worden louter ter informatie verstrekt en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement; mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen, het beoogde rendement en het resultaat van een beleggingsstructuur worden behaald. Vergelijkingen met andere financiële producten of benchmarks zijn slechts ter informatie bedoeld.

Fiscale zaken:

Zowel voor het fonds als voor de individuele belegger kan het niveau van belastingen en belastingvermindering variëren. Beleggers moeten naast hun belastingstatus ook rekening houden met het effect van elke voorgenomen belegging. De bedoelde belastingverlagingen hebben betrekking op de huidige situatie; de waarde ervan hangt af van de omstandigheden van de afzonderlijke belegger. De omvang van de belastingvoordelen en -nadelen hangt af van individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderingen ondergaan.

Beperkte aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid/volledigheid van de informatie:

Hoewel NIFSA alles doet wat redelijkerwijs mag worden verwacht om zich ervan te vergewissen dat de informatie van deze website op de dag van publicatie nauwkeurig is, wordt geen enkele garantie afgegeven betreffende de nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid ervan.

Noch NIFSA noch enige andere persoon accepteert ook maar de minste aansprakelijkheid voor verlies/schade (directe en gevolgschade) als gevolg van het gebruik van deze website of de inhoud ervan tegenover websites van derden of in verband daarmee.

Bepaling over specifieke inhoud en functionaliteiten, zoals visies / research / hyperlinks naar derden:

De website van NIFSA kan links naar websites van derden bevatten die u misschien wilt bezoeken via links op deze website. NIFSA wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor de informatie die op dergelijke websites wordt verstrekt en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor illegale, onnauwkeurige of onvolledige content op de website waarnaar de gebruiker is doorverwezen, met name bij schade door het al dan niet gebruiken van deze onjuiste informatie.

De hyperlinks op deze website worden uitsluitend voor het gebruiksgemak en ter informatie aangeboden. NIFSA is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die doorverwijzen naar deze website of vanaf deze website kunnen worden bezocht. NIFSA wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor welke website ook die via deze website wordt bezocht.

Tenzij anders is bepaald, zijn alle hier geuite meningen die van NIFSA, en deze vormen geen beleggings- of ander advies.

Bepalingen betreffende copyright:

Op de gehele inhoud van deze website rust copyright, en alle rechten zijn voorbehouden voor Nordea Investment Funds S.A. U kunt de afzonderlijke pagina’s en/of rubrieken van de website downloaden of uitprinten mits u geen enkele copyright- of eigendomsvermelding verwijdert. Door geen enkele vorm van downloaden of kopiëren van de website worden rechten op software of inhoud overgedragen op u. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NIFSA mag u de website niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, elektronisch of anderszins doorzenden dan wel koppelen aan of gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel.

Witwassen en terrorismefinanciering:

Nordea Investment Funds S.A. zet zich in voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, in het kader van de wetgeving die door de Europese Unie is afgedwongen (“gelijkwaardig land”) en met name van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Daarom hebben wij wellicht aanvullende informatie nodig om uw identiteit na te gaan en passende veiligheidscontroles te verrichten.

Operationele capaciteiten van de website:

NIFSA doet wat redelijkerwijs mag worden verwacht om deze website te allen tijde operationeel te houden, maar dit kan niet worden gewaarborgd. Hoewel Nordea alles doet wat redelijkerwijs mag worden verwacht om ervoor te zorgen dat de website vrij van virussen en gebreken is, is het aan u om ervoor te zorgen dat u de juiste middelen inzet om uw apparatuur te beschermen tegen alles wat deze zou kunnen beschadigen wanneer u de website bezoekt.

Bepalingen betreffende e-mails:

De gebruiker van de website wordt eraan herinnerd dat de vertrouwelijkheid van e-mails die via het openbare netwerk worden verzonden niet kan worden gegarandeerd. Wij raden de gebruiker aan het doorzenden van persoonsgegevens of andere vertrouwelijke berichten aan NIFSA via e-mail te vermijden. NIFSA of andere dienstverleners zijn niet gehouden om via een openbare e-mail verzonden orders of instructies uit te voeren. Indien de gebruiker daarom verzoekt, mag NIFSA via e-mail algemene informatie naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres zenden. NIFSA is niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van de verdwijning of verdraaiing van een dergelijk bericht.